Олександрія. НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 19 - ДНЗ «Лісова казка» (дошкільне відділення)

 

Методична робота

 

 

 

« Впровадження LEGO - конструювання в освітній процес »

       Основною метою дошкільної освіти є забезпечення сприятливих умов для становлення життєвої компетентності дитини, формування в неї базису особистісної культури, реалізації свого особистісного потенціалу. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, освітня програма для дітей й від 2 до 7 років «Дитина» спрямовує педагогів на формування дитини-діяча, здатної самостійно здобувати знання, аналізувати їх та систематизувати, встановлювати відносини та контактувати з однолітками і дорослими, підпорядковувати свої інтереси іншим, співпрацювати в команді. Відтак, набагато важливіше, не просто передати дітям певні знання, сформувати відповідні навички, а закласти уміння міркувати, орієнтуватися в усьому, що їх оточує, належно оцінювати життєві ситуації, приймати самостійні рішення, творчо підходити до вирішення будь-яких проблем.

    Сучасні діти, живуть в світі комп'ютерів, Інтернету, електроніки та автоматики і легко освоюють інформаційно - комунікативні засоби, тому здивувати їх традиційними наочними засобами дуже складно, ще важче зацікавити абстрактними поняттями і вже тим більше неможливо змусити їх вивчити матеріал, якщо мета його вивчення їм незрозуміла. Тому перед педагогами постає дилема: як найефективніше можна навчити, розвинути й виховати дитину – та й ще так, щоб їй було комфортно й цікаво.

     Дієвим засобом, що дає змогу реалізувати підхід «навчання через гру» є LEGO- конструювання.

     LEGO - педагогіка одна з відомих і поширених сьогодні педагогічних систем, що використовує тривимірні моделі реального світу і предметно-ігрове середовище навчання і розвитку дитини. Є простим і практичним інструментом, відкритою системою, що дає дитині змогу робити перші відкриття, досліджувати, експериментувати, пізнавати світ і себе в ньому, творити та імпровізувати досхочу. Це ціла палітра гри, яка охоплює конструктивно-будівельну, вільну, сюжетно-рольову, розвивальну, рухливу гру та гру за уявою; гру індивідуальну, самостійну та гру в парах, у міні-групах, командах; гру з однолітками та дорослими. І кожен з цих різновидів гри вносить свій незамінний вклад у всебічний розвиток дитини.

Актуальність

              Для повноцінного розвитку дитини дошкільного віку особливе значення мають гра і перші спроби продуктивної діяльності. Конструювання – найважливіший для дошкільників вид продуктивної діяльності, адже саме під час конструктивних ігор діти мають необмежену можливість вигадувати і створювати свої побудови, конструкції, проявляючи зацікавленість, кмітливість і творчість. Вони на власному досвіді пізнають конструктивні властивості окремих деталей, можливості їх з'єднання, комбінування, оформлення. При цьому кожна дитина творить як дизайнер, засвоюючи під час творчого конструювання закони гармонії і краси.

        Конструктивна творча діяльність – це ідеальна форма роботи з дітьми дошкільного віку, яка дозволяє педагогові поєднувати навчання, виховання і розвиток дітей в режимі гри. А LEGO-конструювання є унікальним інструментом, що розкриває потенційні можливості кожної дитини.

       Питання впливу LEGO-конструювання обґрунтовано в численних працях провідних психологів і педагогів. Сучасні дослідження таких авторів як Л.Комарова «Країна з ЛЕГО», Л. Парамонова «Дитяче творче конструювання», Е.Фешина «ЛЕГО-конструювання в дитячому садку», Т.Лусс  «Формування навичок конструктивно-ігрової діяльності у дітей за допомогою ЛЕГО» доводять, що конструювання з LEGO Education  виходить далеко за межі розуміння поняття «конструювання» у традиційному сенсі слова, воно допомагає комплексно інтегрувати форми роботи з конструктором LEGOу освітній процес та вирішувати ряд завдань передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, а саме:  

1)  збагачення емоційного та чуттєвого досвіду дитини, формування сенсорної культури (розрізнення форм, кольорів, розмірів тощо), сприяння розвитку основних психічних процесів (сприймання, пам'ять, увага, мислення, мовлення) та пізнавальних здібностей (допитливість, винахідливість, раціональність);

2) формування цілісної системи уявлень дитини про світ людей, предметів, природи і культури, вдосконалення вміння використовувати набуті знання для  подальшого збагачення власного досвіду та їх творчого застосування в процесі гри та створення з деталей LEGO конкретних образів;

3) розширення активного словника, розвиток зв’язного мовлення, комунікативних навичок, культури поведінки й налагодження доброзичливих взаємин з дорослими та однолітками;

4) фізичний розвиток дитини, оптимізація її рухової діяльності, формування фізичних якостей (вправність, швидкість,витривалість), удосконалення дрібної моторики; 

5) розвиток творчої уяви, вміння мислити креативно, експериментувати, розмірковувати, висловлювати й обґрунтовувати власні судження; вміння планувати свою діяльність та творчо втілювати власні задуми у грі, отримувати насолоду від самого процесу творення;

6) формування оптимістичного світосприймання, розвиток базових якостей особистості (самостійності, спостережливості, наполегливості, ініціативності, самосвідомості тощо);

7) розвиток основ логічного мислення, здатності до сприймання, порівняння, аналізу, узагальнення інформації, вміння добирати необхідні для реалізації ігрового задуму засоби, бачити переваги та недоліки власної конструкції чи ідеї, удосконалювати її за потреби;

8) заохочення до роботи в колективі, формування ціннісного ставлення до створених руками інших людей об’єктів;

9) сприяння особистісному зростанню кожної дитини як успішного громадянина, творця майбутнього. Такі вміння і навички закладають фундамент учбової діяльності майбутніх школярів. Діти, що захоплюються конструюванням, відрізняються багатою фантазією і уявою, активним прагненням до творчої діяльності, бажанням експериментувати, винаходити. У них добре розвинене просторове, логічне, математичне, асоціативне мислення, пам'ять, що є основою інтелектуального розвитку і показником готовності дитини до навчання у школі

      Розуміючи цінність даної технології для всебічного розвитку особистості дитини та унікальні можливості інтеграції LEGO-конструювання в освітній процес, у 2018 році розпочали роботу над проектом  на тему:"Впровадженя LEGO-конструктора в освітній прорцес".

 

      Мета проекту:

     формування конструкційних здібностей та вмінь, забезпечення всебічного (пізнавального, креативного, комунікативно-мовленнєвого, фізичного) розвитку дитини як учасника суспільного життя, де в основу взаємодії «дорослий-дитина» покладено підхід «навчання через гру».

      Завдання:

1) створити умови для задоволення потреби дитини у пізнанні яскравого та неповторного світу LEGO, його дослідженні, перетворенні на свій розсуд та створенні власного;

2) навчати дошкільників основним прийомам та способам конструювання різних моделей з деталей конструктора LEGO Education;

3) формувати у дітей цілісну систему уявлень про навколишній світ (світ людей, природи, речей);

4) формувати елементарні знання з основ математики;

5) формувати загальні вміння — виконувати завдання відповідно до поставленої мети; доводити розпочату роботу до кінця, працювати поряд і разом з дорослим, з однолітками; планувати діяльність; аналізувати та оцінювати її результат;

6) розвивати дрібну моторику, формувати зорову координацію рухів;

7) створювати умови для активного розвитку всіх психічних процесів, зокрема конструктивного мислення; репродуктивної та творчої уяви; образної, рухової та словесно-логічної пам’яті;

8) збагачувати активний словник дошкільників та формувати навички зв’язного мовлення, вербального та невербального спілкування;

9) формувати морально-етичні цінності;

10) виховувати такі базові якості особистості, як самостійність, цілеспрямованість, наполегливість, креативність;

11) створити умови для підвищення інтересу батьків до LEGO-технологій, залучення членів родини до спільної ігрової діяльності